Festeavtaler

Det er ikke blitt fakturert festeavgift for gravplassene i tidligere Fræna kommune (Fræna kirkelige fellesråd) siden 2012 grunnet bemanningskapasitet.

Vi har nå gjennom et prosjekt gjennomført en befaring på alle gravplassene i kommunen, og kartlagt alle gravminnene på nytt.

Dette resulterer i følgende:

·        * Gravminner som ikke har fester (ansvarlig), og som ikke er pyntet / tatt vare på blir fjernet fra gravplassen.

·        * Andre gravsteder uten fester får en «merkepinne» som settes ved siden av gravminne, og på oppslag på gravplassen/kirkegården vil det stå mer informasjon om at pårørende kan ta kontakt med oss for å bli fester for gravstedet.
Dersom ingen melder seg i løpet av 2022, vil fellesrådet sørge for at gravminne bli fjernet i 2023
Unntak fra ovenstående er gravminner som fellesrådet definerer som vernet ut fra bestemte kriterier

·        * Der hvor registrert fester for gravstedet er død, vil pårørende (primært barn) få et brev om at feste overføres til dem dersom de ikke gir tilbakemelding om annet – og deretter få en faktura

·        * Alle festeavtaler for gravsted med forfall i perioden 2012-2019 vil få forfallsår i 2020, og fakturert (vi fakturerer fra fusjonstidspunktet for ny kommune, og nye felles regler for kirkegårdene i kommunen).

·        * Festeperioden er for 10 år ved fornyelse av gravfeste

·        * For reserverte graver ved siden av den først gravlagte i et gravsted, skal fester betale for alle år frem til den første graven blir betalbar. Det betyr 20 eller 30 år frem i tid fra gravleggingen av den første gravlagte.  Ref. gravferdslovens § 14.
Eksempel:
Ved gravlegging i 2014 skulle reservert grav betales for perioden 2014 – 2034 eller 2044 (avhengig av gravplass). Ettersom det ikke har blitt gjort de siste årene, vil fester nå få en faktura for perioden 2020 til 2034/2044 (14 eller 24 år).
Ved fornyelse av festeavtalene senere (som er frivillig), vil begge gravene i et gravfeste bli fakturert. Det samme gjelder om det skulle være flere enn 2 graver i et festeforhold (som det må søkes om)

Referanser:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-01-10-16

https://www.ka.no/sak/article/1150871