Festeavtaler


Det er ikke blitt fakturert festeavgift for gravplassene i tidligere Fræna kommune (Fræna kirkelige fellesråd) siden 2012 grunnet bemanningskapasitet.

Vi har nå gjennom et prosjekt gjennomført en befaring på alle gravplassene i kommunen, og kartlagt alle gravminnene på nytt.

Dette resulterer i følgende:

a) Gravminner som ikke har fester (ansvarlig), og som IKKE er stelt / tatt vare på / ligger nede blir fjernet.

b) Noen gravminner uten fester får en «merkepinne» i 2024 som settes ved siden av gravminne.
Her er lenken hvor du kan gå inn for å se om din grav mangler feste.

Det vil komme oppslag på gravplassen/kirkegården hvor det står mer informasjon om at pårørende kan ta kontakt med oss for å bli fester for gravstedet.

Dersom ingen melder seg, vil fellesrådet sørge for at gravminne blir fjernet høsten 2024.
Unntak fra ovenstående er gravminner som fellesrådet definerer som vernet ut fra bestemte kriterier.

a) Der hvor registrert fester for gravstedet er død, vil pårørende (primært barn) få et brev om at feste overføres til dem dersom de ikke gir tilbakemelding om annet – og deretter få en faktura dersom festeavtalen har forfall.

b) Alle festeavtaler for gravsted med forfall i perioden 2012-2019 vil få forfallsår i 2020, og vil bli fakturert fortløpende.
(vi fakturerer fra fusjonstidspunktet for ny kommune, og nye felles regler for kirkegårdene i kommunen).

c) Festeperioden er for 10 år ved fornyelse av gravfeste

d) For reserverte graver ved siden av den først gravlagte i et gravsted, skal fester betale for alle år frem til den første graven blir betalbar.
Det betyr 20 eller 30 år frem i tid fra gravleggingen av den første gravlagte.  Ref. gravferdslovens § 14.
(friperioden er 20 eller 30 år for første grav, og varierer på de ulike gravplassene).


Referanser:

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven)

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassforskriften)

Tilbake